Holbæk MuSool Taekwondo Klub Vedtægter

§ 1 Navn

§ 1.1 Klubbens navn er Holbæk MuSool Taekwondo Klub. 
 
§ 1.2 Klubbens hjemsted er Holbæk kommune.

§ 2 Formål

§ 2.1 Klubbens formål er, at udbrede og træne Taekwondo kampsport og kampkunstens tekniske færdigheder i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler og love.

§ 2.2 Underholdende fritidsliv samt udvikle talenter som kan indgå i den danske elite på nationalt og internationalt turneringsniveau.

§ 2.3 Holbæk MuSool Taekwondo Klub bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.

§ 3 Organisation

Klubben er medlem Dansk Taekwondo Forbund, Danmarks Idræts Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4 Medlemmer

§4.1 Som aktivt eller passivt/støtte medlem kan enhver optages, der er fyldt 5 år.

§4.2 Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

§4.3 Der kan ikke optages medlemmer, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF´s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer. Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold – uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen afgøre at denne ikke skal være medlem.

§ 5 Ansvar

§5.1 Al træning, samt deltagelse i lejr, stævner er på medlemmers eget ansvar.

§5.2 Klubben er ligeledes uden ansvar ved skader på eller tyveri af medlemmers ejendele – uanset om skaden/tyveriet er sket i klubbens lokaler eller i forbindelse med klub arrangementer andetsteds.

§ 6 Kontingent

§ 6.1 Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6.2 Kontingent opkræves hver den første i måneden forud, for aktive medlemmer.

§ 6.3 For passive/støtte medlemmer opkræves der kontingent for et år ved års skiftet.

§ 6.4 Alle trænere og aktive hjælper i Holbæk Musool Taekwondo Klub har fri kontingent.

§ 6.5 Personer med fri-kontingent skal betale DTaF-licens.

§ 7 Udmeldelse – Eksklusion

§ 7.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst én måneds varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

§ 7.2 Når medlemmer er i kontingentrestance udover én måned, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

§ 7.3 Klubbens instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning når særlige forhold giver anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende instruktør. Enhver udelukkelse kan inden otte dage indankes for bestyrelsen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7.4 Bestyrelsen kan indstille til Dansk Taekwondo Forbund ordens- og amatørudvalget, at en person, der i eller uden for DTaF skønnes at have udvist usportslig, uetisk optræden eller at have overtrådt amatørbestemmelserne, udelukkes.

§ 7.5 Bestyrelsen kan ekskludere, meddele karantæne til eller afvise at løse licens til en person, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF´s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer.

§ 7.6 Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold – uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen endvidere midlertidig udelukke en person fra at have licens. Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal og kan indankes skriftligt til DTaF´s Dansk Taekwondo Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden fire uger efter afgørelsen (poststemplets dato). Indbringelse har ikke opsættende virkning.

§ 7.7 Bestyrelsens afgørelse skal være begrundet og skal angive om udelukkelsen er tidsbegrænset og i givet fald hvornår fristen udløber. Inden bestyrelsen træffer afgørelse efter første afsnit skal licenshaveren, – søgeren skriftligt opfordres til at fremlægge forsvar i sagen. Forsvaret skal foreligge inden tre uger fra bestyrelsens opfordring. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at licenshaveren fremviser straffeattest, hvoraf skal fremgå, at personen ikke er straffet for forhold nævnt i første afsnit.

§ 8 Generalforsamling

§ 8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal min. omfatte følgende

punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag

7. Valg af formand (i lige år)

8. Valg af næstformand/kasserer (i ulige år)

9. Valg af bestyrelsesmedlem (i lige år)

10. Valg af 2 suppleanter

11. Valg af revisorer

12. Valg af aktivitets udvalg

13. Eventuelt

§ 8.3 Dirigenten godkender sammen med formanden det af protokolføreren udarbejdede.

§ 8.4 På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende.

§ 8.5 Ved lovændring og vedtægtsændring kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 8.6 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra én stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt.

§ 8.7 Afstemninger om eksklusion skal altid foregå skriftligt.

§ 9 Bestyrelsen

§ 9.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

§ 9. 2 Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter:

Formand

Næstformand/Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Suppleanter

§ 9.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at næstformand/kasserer og suppleanter er på valg i ulige årstal, formand og bestyrelsesmedlem i lige årstal.

§ 9.4 Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen. Formanden og kassereren er valgt til disse poster, den resterende bestyrelse konstitueres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori blandt formanden eller næstformanden/kasserer er tilstede. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i dennes sted.

§ 9.6 Bestyrelsesmøder afholdes når formand anmoder herom eller mindst 1 bestyrelsesmedlem anmoder herom, dog mindst 4 gange årligt.

§ 9.7 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal være alle medlemmer til rådighed mindst 4 uger før og en pålydende dagsorden.

§ 9.8 Forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet afholdelse.

§ 9.9 Bestyrelsesmøder er åben for medlemmer, hvis det anmodes herom.

§ 9.10 Bestyrelsen føre en protokol/referat over alle forhandlinger og bestyrelsesmøder som med mindst 4 uger forsinkelse skal være medlemmer til rådighed.

§ 9.11 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg mm.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

§ 10.1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med otte dages varsel.

§ 10.2 Bestyrelsen er pligtig hertil når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftligt herom med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

§ 11 Tegningsret

§ 11.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformand/kassereren. Ved økonomiske dispositioner kræves der både underskrift af såvel formanden som næstformand/kassereren.

§ 11.2 Bestyrelsen kan dog bemyndige næstformand/kassereren til alene at administrere den daglige økonomiske ledelse.

§ 12 Regnskab

§ 12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den første februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

§ 12.2 Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§12.3 Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 Revision

§ 13.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritiske revisor jfr. § 8.2.

§ 13.2 Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

§ 13.3 Regnskab og status forsynes med en påtegning.

§ 13.4 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 Opløsning

§ 14.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmlefertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§14.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Taekwondo sportens fremme. Eventuelle midler kan ikke tilføres nogle enkeltpersoner.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på MuSool Taekwondo klubs stiftende generalforsamling den 15-12-2010 .